[ฝ่ายบริหาร][กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม][กลุ่มสาระการงานอาชีพ][กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา][กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ][กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][กลุ่มสาระคณิตศาสตร์][กลุ่มสาระภาษาไทย][กลุ่มสาระศิลปะ][กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน][อัตราจ้าง-ลูกจ้าง][นักการ-คนงาน]

 -------------------------------

 

 dr
ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล


รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล


รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล


ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

 

ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป


 
ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารประมาณ

 

ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

 

 

 

 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
phutti elearning
Facebook
Phutti Film