กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
.................................................................................................

1 : พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
2 : พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
3 : พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
4 : พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ.2547
5 : พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 : พรบ.ระเบียบบริหารราชการ -ศธ.-2546
7 :พรบ.ระเบียบบริหารราชการ -ศธ.-2546-ฉ2
8 : พรบ.ระเบียบบริหารราชการ -ศธ.-2546-ฉ3
9 : พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
10 : พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.2545
11 : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
12 : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560