อาคาร ๑
อาคาร ๒อาคาร ๓อาคาร ๕


อาคารวิทยาศาสตร์อาคารพลานามัยเทพคุณาธารอาคารประชาสัมพันธ์

 

อาคารสถานที่
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล


1. อาคารเรียน แบบพิเศษ คสล. 212 จำนวน 1 หลัง มี 12 ห้อง
ห้องเรียน 8 ห้อง ห้องพิเศษ 2 ห้อง ห้องบริการ 2 ห้อง (พ.ศ. 2498)


2. อาคารเรียน แบบพิเศษ คสล. 216 จำนวน 1 หลัง มี 16 ห้อง
ห้องเรียน 4 ห้อง ห้องพิเศษ 3 ห้อง ห้องบริการ 9 ห้อง (พ.ศ. 2518)


3. อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ คสล. 435 จำนวน 1 หลัง มี 35 ห้อง
ห้องเรียน 19 ห้อง ห้องพิเศษ 9 ห้อง ห้องบริการ 7 ห้อง (พ.ศ. 2525)
4. อาคารวิทยาศาสตร์ แบบพิเศษ คสล. 312 จำนวน 1 หลัง มี 12 ห้อง
ห้องพิเศษ 9 ห้อง ห้องบริการ 3 ห้อง (พ.ศ. 2525)


5. อาคารห้องสมุด แบบพิเศษ คสล. 202 จำนวน 1 หลัง มี 2 ห้อง
ห้องพิเศษ 1 ห้อง ห้องบริการ 1 ห้อง (พ.ศ. 2499)


6. อาคารพลานามัยสิรินธร แบบพิเศษ คสล. จำนวน 1 หลัง (พ.ศ. 2530)


7. อาคารฝึกงานเกษตรกรรม แบบพิเศษ ไม้ 101 จำนวน 1 หลัง มี 1 ห้อง (พ.ศ. 2513)


8. อาคารฝึกงานอาชีพ แบบพิเศษ คสล. 202 จำนวน 1 หลัง มี 2 ห้อง (พ.ศ. 2530)


9. อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง มี 15 ห้อง
ห้องบริการ 13 ห้อง ห้องประชุม 1 ห้อง โรงอาหาร 1 ห้อง (พ.ศ. 2539)


10. อาคารพลานามัย แบบพิเศษ คสล. (ดัดแปลงเป็นหอประชุม) จำนวน 1 หลัง (พ.ศ.2518)


11. บ้านพักครู จำนวน 11 หลัง


12. บ้านพักภารโรง จำนวน 2 หลัง


13. ห้องน้ำ - ห้องส้วม จำนวน 4 หลัง 42 ที่


14. สนามกีฬาแบบมาตรฐานพร้อมลู่วิ่งยางสังเคราะห์ซินเทติก จำนวน 1 แห่ง


15. พิพิธภัณฑ์พระพรหมคุณาภรณ์ 1 หลัง


16. อาคารประชาสัมพันธ์ 1 หลัง