คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
1. นายเกียรติศักดิ์ กฤษณา ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. นายสมัน พลเรียง ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ใจ โพธิสอน ผู้แทนครู กรรมการ
4. นายวิสิทธิ์ รัตนทารถ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
5. นายไพวรรณ ศรประสิทธิ์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
6. นายบุญรับ เจริญผล ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
7.พระราชภาวนาพิธาน วิ. ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
8.พระสมพงษ์ โรจนวโส ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
9. นางสาวอมรา เขียวรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10. นางดวงเดือน สวัสดี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11. นายยศชาภณ บุญเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12. นายสุวิทย์ จูเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13. นางขวัญเรือน จำรัสพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
14. นายสมหมาย จ้อยเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
15. ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล   กรรมการและเลขานุการ