โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม สู่มาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
2. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
3. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

 

คำขวัญ
มุ่งการเรียน เพียรทำดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่กตัญญู รู้คุณธรรม นำความสะอาด

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

“ลูกพุทธิฯ ประพฤติดี มีความรู้ คู่คุณธรรม”
อธิบายคำว่า “ประพฤติดี มีความรู้ คู่คุณธรรม”
1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามกฎระเบียบของโรงเรียน
2. สุภาพอ่อนน้อม
3. มีความกตัญญู
4. มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพ

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
“ครูและนักเรียนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

 

ปรัชญาของโรงเรียน
โรงเรียนมุ่งส่งเสริมและช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในชนบทและที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน
ทั้งในด้านวิชาการ และอาชีพตลอดจนการฝึกและปฏิบัติเพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมที่ดีของไทย

 

คติธรรมของโรงเรียน
มองคนในแง่ดี สามัคคีจักยั่งยืน ชีวิตจักราบรื่น ก็เพราะพื้นวิชาดี

 

พุทธภาษิตประจำโรงเรียน
โลโก ปตฺถมฺภิกา เมตฺตา - เมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลก

 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน
พระพุทธปัญญาประสาท

 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เป็นรูปพระพรหมอยู่ในกรอบวงกลม ชมพู - ฟ้า
พระพรหม หมายถึง พรหมวิหาร 4
ประกอบด้วย เมตตา กรุณามุทิตา อุเบกขา

สีประจำโรงเรียน
ชมพู-ฟ้า 
ชมพู หมายถึง สีประจำวันเกิดองค์ปฐมจารย์ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
ฟ้า หมายถึง ความเมตตาของผู้ก่อตั้งโรงเรียนประดุจฟ้าประทานพร